wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Klejenie i uszczelnianie

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY

Kod produktu: FE 602

Postać : Pasta

Kolor : Szary

Zapach : Charakterystyczny

Wartość pH : Nie określono

Temperatura wrzenia : Nie określono °C

Temperatura zapłonu : >+110 °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy

Granica wybuchowości (dolna/górna) : Brak danych

Ciśnienie pary (w +20°C) : Brak danych hPa

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Lepkość : Brak danych

Właściwości utleniające : Brak danych

Gęstość : 1,75 g/cm³

Temperatura wrzenia : Nie określono

FE 602 utwardza się po wymieszaniu składników w temperaturze pokojowej. Charakteryzuje się niskim skurczem w czasie utwardzania i odpornością na korozję. Stosowany do naprawy i odbudowy zużytych części metalowych. Ze względu na łatwe i wygodne stosowanie jest używany do napraw przeprowa­dzanych w warunkach warsztatowych oraz podczas konserwacji i przeglądów okresowych na liniach produkcyjnych. Stosowany do naprawy zużytych części takich jak wały, obudowy, rowki klinowe i kołnierze, jak również pękniętych i uszkodzonych odlewów, rur i części maszyn.

KORZYŚCI:

  • wygodne i szybkie zastosowanie,
  • utwardzenie przebiega w temperaturze pokojowej,
  • nie kurczy się podczas utwardzania,
  • działa antykorozyjnie