wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

OLEJ MULTIFUNKCYJNY

Kod produktu: PN 102 4

Postać : Aerozol

Zapach : Charakterystyczny

Temperatura wrzenia : -44 °C

Temperatura zapłonu : -97 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1% obj./ 10,9 obj.

Gęstość (w +20°C) : 0,690 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 51,9 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Łatwopalność (postać gazu) : +220°C

VOC : 357,1 g/l

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3 bar

PN 102 4 - zastosowanie:

Penetrant: stosowany podczas luzowania zapieczonych połączeń gwintowych, wielowypustowych i pasowanych na wcisk.

Smar: używany podczas smarowania zawiasów, łańcuchów, cięgiel linkowych w pancerzach i wszędzie tam gdzie potrzebujemy smaru o bardzo niskiej gęstości i lepkości. Do smarowania zamków bębenkowych.

Zmywacz: zmywa zaschnięte zabrudzenia ropopochodne. Stosowany do czysz­czenia elementów ze stali nierdzewnych, tworzyw sztucznych, które mają być zakonserwowane.

Ochrona antykorozyjna: chroni zabezpieczone elementy przed dostępem tlenu. Znajduje zastosowanie podczas czasowej konserwacji, ponieważ łatwo go usunąć. Ochrona połączeń elektrycznych: służy do zabezpieczania połączeń elektrycz­nych. Oprócz zabezpieczania tych elementów posiada również właściwości myją­ce. Wypiera i wiąże wilgoć, eliminując prądy błądzące.

Nadaje się również do czyszczenia zabrudzeń asfaltowych, pozostałości po naklej­kach, chromowanych części itp. Produkt polecany każdemu mechanikowi.

KORZYŚCI:

  • zabezpiecza przed korozją i szybkim zużyciem elementów,
  • wypiera i eliminuje wilgoć,
  • posiada bardzo niską lepkość,
  • nie pozostawia plam,
  • nie zawiera silikonu,
  • zapobiega zamarzaniu do -30°C,
  • jest nieszkodliwy dla większości farb, tworzyw sztucznych i gum