wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

PREPARAT ANTYODPRYSKOWY DO SPAWANIA

Kod produktu: PR 308 4

Postać : Aerozol

Kolor : Bezbarwny

Zapach : Brak

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 0,8% obj./ 7,7% obj.

Gęstość (w +20°C) : 0,730 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie miesza się

Konsystencja : Ciecz

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

VOC : 93,4 %

Rozpuszczalniki organiczne : 608,8 g/l

PR 308 4 sprawia, że zabezpieczane elementy mogą być poddane dalszej ob­róbce antykorozyjnej bez specjalnego czyszczenia. Stosowany w hutach i na przestrzeniach otwartych.

KORZYŚCI:

  • nie zawiera silikonu,
  • ogranicza pory gazów w spoinach,
  • nie wymaga specjalnego zmywania przed malowaniem,
  • po użyciu powierzchnie pozostają czyste i suche,
  • wysoce skuteczny przy niewielkim zużyciu,
  • rozpylany w formie mgiełki,
  • można używać w różnych położeniach