wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

PREPARAT DO GUMY I PLASTIKU

Kod produktu: CL 812 5

Postać : Aerozol

Kolor : Bezbarwny

Zapach : Amoniakowy

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : Nie określono

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +425 °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy, jednakże możliwe jest powstanie wybuchowej mieszaniny par produktu z powietrzem

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 2,0 Vol %/ 12,0 Vol %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,901 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie lub mało mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 20,0 %

EU-VOC : 389,5 g/l

EU-VOC in % : 20,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Temperatura wrzenia : Nie dotyczy, tak jak aerozol

CL 812 5 ze względu na bardzo dobrą przyczepność chroni czyszczone powierzchnie i przedłuża czas ich użytkowania, pozostawiając pierwotny wygląd i kolor. Doskonale zabezpiecza przed procesami starzenia, a w przypadku gumy zabezpiecza przed pękaniem.

KORZYŚCI:

  • ogranicza przywieranie brudu,
  • poprawia elastyczność i wytrzymałość chroni przed pękaniem,
  • działa antystatycznie przyjazny dla otoczenia,
  • konsystencja gęstej piany poprawia wydajność