wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

PREPARAT DO KONSERWACJI STYKÓW

Kod produktu: PR 400 4

Postać : Aerozol

Zapach : Charakterystyczny

Punkt zapłonu : <0 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 0,6 Vol %/ 12,0 Vol %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 5750 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,722 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie lub mało mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 99,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Temperatura palenia się : >+200 °C

VOC : 714, 8 g/l

VOC in % : 99,0 %

PR 400 4 zabezpiecza połączenia elektryczne przed niekorzystnym wpływem wilgotnego środowiska. Odporny na działanie soli, słabych kwasów i zasad. Zapobiega utlenianiu połączeń elektrycznych.

Stosowany w myjniach, suszarniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, owo­cowego, w kopalniach (zasiarczenie), a także w motoryzacji do zabezpieczania układu zapłonowego pojazdów przed wilgocią. Używany do zabezpieczania płyt, sterowników, kostek wielopinowych i innych.

Przed zastosowaniem oczyścić połączenie z zanieczyszczeń przy pomocy zmy­wacza do styków elektrycznych.

KORZYŚCI:

  • zabezpiecza przed utlenianiem,
  • zapobiega problemowi z uruchomieniem silnika spowodowanym przez wilgoć,
  • odporny na działanie wody, słabych kwasów i zasad