wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

PREPARAT DO PASÓW TRANSMISYJNYCH

Kod produktu: CL 811 5

Postać : Aerozol

Zapach : Charakterystyczny

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : nie określono

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +425 °C

Wybuchowość : produkt nie jest wybuchowy, jednakże możliwe jest powstanie wybuchowej mieszaniny par produktu z powietrzem

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 2,0 Vol %/ 12,0 Vol %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,901 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie lub mało mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 20,0 %

EU-VOC : 389,5 g/l

EU-VOC in % : 20,0 %

Temperatura wrzenia : Nie dotyczy, tak jak aerozol

CL 811 5 chroni przed pękaniem, zabezpiecza czyszczone powierzchnie przed działaniem takich substancji jak chłodziwa, olej i inne.

Zaleca się stosowanie produktu jako zabezpieczenie na czas przechowywania nowych pasów w celu zabezpieczenia przed starzeniem.

KORZYŚCI:

  • ogranicza przywieranie brudu
  • poprawia elastyczność i wytrzymałość
  • chroni przed pękaniem
  • działa antystatycznie
  • konsystencja gęstej piany poprawia wydajność
  • po aplikacji pasy nie brudzą się tak szybko jak wcześniej