wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

SEPARATOR DO FORM WTRYSKOWYCH

Kod produktu: OL 301 4

Postać : Ciecz zawieszona w propelencie propan/ butan

Kolor : Bezbarwny

Zapach : Jak rozpuszczalnik

Wartość pH : Nie ma zastosowania

Temperatura wrzenia : +77 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,1 %/ 19 %

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Temperatura samozapłonu : >+200 °C

Lepkość : Niedostępny

Szybkość parowania : Niedostępny

Ciśnienie pary (w +20°C) : Niedostępne

OL 3014 charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem i nadaje się do więk­szości tworzyw. Preparat nie odkłada się w formie i nie tworzy osadów, dzięki czemu pozwala uzyskać dobrą jakość powierzchni oraz zmniejsza ilość braków i podnosi wydajność.

KORZYŚCI:

  • uniwersalne zastosowanie,
  • nie odkłada się w formie,
  • nie tworzy osadów,
  • nadaje się do większości tworzyw,
  • temperatura pracy do +200°C