wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

ZMYWACZ DO RESZTEK USZCZELNIEŃ

Kod produktu: CL 840 4

Postać : Aerozol

Kolor : Przezroczysty

Zapach : Charakterystyczny

Wartość pH : Nie określono

Punkt zapłonu : <+21 °C

Temperatura zapłonu : +564 °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy, jednakże możliwe jest powstanie wybuchowej mieszaniny par produktu z powietrzem

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,1 % obj./ 13,0% obj.

Ciśnienie pary (w +20°C) : 33,0 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,707 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Częściowo mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 99,9 %

VOC* : 706,3 g/l

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Właściwości utleniające : Brak danych

Temperatura wrzenia : Nie dotyczy tak jak aerozol

CL 840 4 rozpuszcza większość zaschniętych uszczelnień (w tym silikony), uszczelki gumowe, korkowe i parciane, farby, kleje, masy blacharskie oraz naklejki foliowe. Produkt można stosować do usuwania przypalonych pozosta­łości olejowych, gumowych i nagarów. Może uszkadzać powierzchnie lakierowane.

KORZYŚCI:

  • nie spływa, dzięki czemu dłużej wnika w strukturę usuwanej powierzchni,
  • nie powoduje uszkodzeń na powierzchniach podziałowych,
  • nie jest agresywny dla metali